Strona główna » Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU MASS-ZONE

 1. DEFINICJE
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.). 
 3. Konto - wirtualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego Klient wprowadza i zarządza danymi, a także otrzymuje informacje lub komunikaty od Spółki.
 4. Newsletter – informacje wysyłane dla Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości SMS, w szczególności biuletyn informacyjny, informacje handlowe i marketingowe, w tym o rabatach i promocjach dla celów marketingu bezpośredniego, a także informacje o zmianach funkcjonalności Sklepu.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Globalsell sp. z o.o.
 6. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem mass-zone.eu , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 7. Spółka – GlobalSell sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu (ul. Chopina 19, 59-700 Bolesławiec), wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0001055286, NIP: 6121872334, kapitał zakładowy 50 000,00 zł.
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie.
 9. Treści – dane lub informacje utworzone lub dostarczane przez Klienta w obrębie Sklepu, które są: opiniami, ocenami lub komentarzami, w szczególności o Towarach, Sklepie, lub innych Klientach.
 10. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy mass-zone.eu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 1. KONTAKT
 1. Klient ma prawo w każdym czasie do kontaktu ze Spółką poprzez:
 1. kontakt telefoniczny: +48 668 207 098,
 2. wiadomość e-mail: [email protected],
 3. komunikator: livechat na stronie internetowej Sklepu,
 4. Komunikator (aplikację): Skype: www.mass-zone.eu.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem https://mass-zone.eu.
 2. Sklep mass-zone.eu, działający pod adresem mass-zone.eu, prowadzony jest przez Spółkę.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W ramach rodzajów i zakresu usług świadczonych przez Spółkę, Klient ma możliwość w szczególności:
 1. przeglądać zawartość Sklepu,
 2. zapisać się i korzystać z usługi Newsletter,
 3. założyć i korzystać z Konta Klienta,
 4. składać Zamówienia.
 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu,
 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu,
 3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki internetowej, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail).
 2. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Sklep mass-zone.eu nie sprzedaje produktów, które wymagają od kupującego osiągnięcia pełnoletności, jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mass-zone.eu, zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku odsyłającego, zamieszczonego na stronie głównej Sklepu mass-zone.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Rejestracja Konta w ramach Sklepu jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji Konta w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron internetowych Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Spółka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez mass-zone.eu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię mass-zone.eu (opisane szerzej w paragrafie Regulaminu: „TREŚCI UŻYTKOWNIKA SKLEPU”).
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla mass-zone.eu,
 3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 4. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 
 1. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY (ZAMÓWIENIA)
 1. W ramach Sklepu przedstawiane są towary w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), które są gotowymi produktami lub towarami handlowymi.
 2. Możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Zamówienia mogą być składane poprzez:
 1. stronę internetową Sklepu,
 2. kontakt telefoniczny na numer tel. +48 668 207 098,
 3. wiadomość e-mail na adres [email protected],
 4. komunikator: livechat na stronie internetowej Sklepu,
 5. komunikator: WhatsApp.
 1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę Sklepu (https://mass-zone.eu), dokonać wyboru Towarów, podać wymagane dane i informacje, zaakceptować i zaznaczyć niezbędne zgody, potwierdzić złożenie Zamówienia, a także podjąć inne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z mass-zone.eu Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Umowa zawierana jest w języku polski, angielski, o treści zgodnej z Regulaminem.
 1. DOSTAWA
 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
 1. DPD (Kraje Unii Europejskiej),
 2. Inpost (Polska)- Paczkomaty 24/7 (Polska),
 3. Orlen paczka (Polska),
 4. Poczty Polskiej (cały świat),
 5. Royal Mail (Wielka Brytania),
 6. Hermes (Wielka Brytania),
 7. SAMEDAY (Rumunia),
 8. SPRINTER (Węgry),
 9. Mondial Relay (Francja),
 10. Colissimo (Francja).

3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w naszym sklepie: Globalsell sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 9, 59-700 Bolesławiec, Polska, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 14:45 (z wyjątkiem świąt państwowych). Po opłaceniu zamówienia złożonego przez stronę sklepu Spółka poinformuję drogą mailową o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru.

4. Szacunkowy czas dostawy:

 1. DPD - 1-2 dni robocze,
 2. Orlen paczka: 2-5 dni roboczych,
 3. Kurier Inpost: 1-3 dni robocze,
 4. Paczkomaty inpost 24/7: 1-3 dni robocze,
 5. Kurier pocztex 48: 2-4 dni robocze,
 6. Czas dostawy za granicę:DPD (Kraje Unii Europejskiej): 2-7 dni roboczych,
 7. Poczta Polska: 4-30 dni roboczych,
 8. Royal Mail (Wielka Brytania): 6-12 dni roboczych,
 9. Hermes (Wielka Brytania): 6-12 dni roboczych,
 10. SAMEDAY (Rumunia): 3-5 dni roboczych,
 11. SPRINTER (Węgry): 3-5 dni roboczych,
 12. Mondial Relay (Francja): 2-6 dni roboczych,
 13. Colissimo (Francja): 2-6 dni roboczych.

5. Cennik wysyłek dostępny jest w zakładce „koszt dostawy”: https://mass-zone.eu/cennik wysylek-pm-65.html. Wysyłka za pobraniem to dodatkowy koszt u każdego spedytora, który podany jest w powyższym linku.

6. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

7. Jeśli sprzedający dokona płatności z góry (m.in. wysyłka za pobraniem), zachowuje on prawo własności do dostarczonych Towarów do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny zakupu.

8. W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą zostać naliczone dodatkowe koszty, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Obejmują one na przykład koszty przelewu środków pieniężnych przez instytucje kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany) lub cła przywozowe lub podatki (np. cła). Takie koszty mogą być również ponoszone w związku z transferem środków, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej. 

9. Wysyłka Zamówień realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

10. Na karcie produktu, w wirtualnym koszyku Sklepu, lub w potwierdzeniu złożenia Zamówienia są przedstawione szacunkowe terminy realizacji wysyłki określonego Towaru. W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności czas realizacji Zamówienia oraz wydania towarów przewoźnikowi do dostawy może zostać wydłużony, jednakże w żadnym przypadku nie dłuższy niż terminy wskazane w przepisach prawa polskiego, tj. 30 dni.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie dokumentów, danych i informacji dotyczących Zamówienia oraz Regulamin następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze Zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 1. CENY I METODY PŁATNOŚCI
 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. W przypadku promocji lub rabatów na Towary w Sklepie, obok widniejącej ceny Towaru podana jest najniższa cena Towaru w ciągu 30 dni albo od dnia wprowadzenia Towaru (w przypadku towarów wprowadzonych w czasie krótszym niż 30 dni).
 3. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty za Zamówienie:
 1. przelewem,
 2. za pobraniem,
 3. płatnością w systemie Przelewy24,
 4. płatnością w systemie PayPal,
 5. płatnością w systemie stripe.
 1. Karta kredytowa zostaje obciążona w momencie złożenia Zamówienia.
 2. Przy płatności przelewem termin płatności jest nieokreślony. 
 3. W przypadku skutecznego złożenia Zamówienia, brak zapłaty w terminie 5 dni spowoduje anulowanie złożonego Zamówienia.
 4. Klient wyraża zgodę na wysyłanie faktur w formie elektronicznej. Za chwilę doręczenia faktury lub rachunku uznaje się chwilę wysłania z serwera elektronicznej skrzynki pocztowej Spółki wiadomości e-mail z fakturą lub rachunkiem na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 5. Ceny Towarów w Sklepie dla konsumenta lub osoby posiadającej prawa konsumenta nie podlegają indywidualnemu dostosowaniu do określonego konsumenta, w szczególności za pomocą algorytmów bazujących m. in. na działaniach Użytkownika lub w oparciu o jego zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 1. KONTO
 1. Rejestracja Konta odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie.
 2. Logowanie do Konta odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Spółkę w Sklepie – wymagane jest podanie danych do logowania, które Klient podał podczas rejestracji Konta.
 3. Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest wypełnienie określonych pól tekstowych, przy których widnieje symbol „*” (gwiazdki).
 4. Po zawarciu Umowy Prowadzenia Konta, Klient ma prawo zalogować się do Konta na Sklepie danymi, które podał podczas rejestracji, tj. adresem e-mail lub nazwą użytkownika (nick) oraz hasłem, nadanym dla jego Konta.
 5. Rejestracja na Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 6. Klient powinien posiadać tylko jedno Konto na Sklepie.
 7. Spółka zapewnia Klientom dostęp do swoich danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 8. Spółka ma prawo zawieszać lub blokować Konta Klientów, w przypadku gdy Klient dopuści się naruszenia postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Klientów, spółki lub jej współpracowników, a także w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności. 
 9. Wszelkie funkcjonalności i zakładki dostępne na Sklepie i Koncie mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany według swobodnej decyzji Spółka, w przypadku wystąpienia uzasadnionego interesu Spółki.
 10. Klient zobowiązuje się na mocy Regulaminu do nieudostępniania loginu oraz hasła do swojego Konta osobom trzecim.
 11. Klient oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracji Konta są pełne, aktualne i dokładne, a także zgodne z rzeczywistością.
 12. Klient może zrezygnować z usługi Konta w każdej chwili bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, poprzez funkcjonalności dostępne w Sklepie (panel Konta Klienta) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].
 1. NEWSLETTER
 1. Usługa Newsletter realizowana jest przez Spółkę po wyrażeniu dodatkowej zgody w Sklepie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub wiadomości SMS.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, aż do momentu rezygnacji przez Klienta z usługi Newsletter lub do momentu podjęcia decyzji przez Spółkę o wstrzymaniu wysyłania Newsletter. 
 3. Wiadomości wysłane w ramach Newsletter zawierają informacje na temat oferowanych przez Spółkę towarów i usług Spółki lub jej współpracowników.
 4. Każda z wysłanych wiadomości w ramach Newsletter będzie dodatkowo opatrzona w informacje dotyczące nadawcy wiadomości.
 5. Klient ma możliwość rezygnacji z Newsletter w każdej chwili bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, poprzez wiadomość e-mail na adres: [email protected].
 6. Więcej informacji o podmiocie odpowiedzialnym za wysyłanie Newsletter oraz jego danych znajdują się w polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://mass-zone.eu/polityka-prywatnosci-pm-17.html
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT TOWARU)
 1. Klienci, będący konsumentami lub osobami na prawach konsumentów, zachowują prawo do odstąpienia od Umowy (sprzedaży Towaru) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować Spółkę (Globalsell sp. z o.o., ul Chopina 19, 59-700 Bolesławiec, [email protected], Telefon: +48 668 207 098) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez:
 1. kontakt telefoniczny na numer tel. +48 668 207 098,
 2. wiadomość e-mail na adres [email protected],
 3. Konto Klienta w Sklepie: należy przejść do działu „Zgłoszenie Reklamacji” a następnie wybrać zamówienie, do którego Klient chce złożyć reklamację). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (załącznik nr 2 do Regulaminu)
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 2. Spółka niezwłocznie potwierdzi w wiadomości e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 1. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Spółka zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Spółka otrzymała zwracany Towar. Zwrotu płatności Spółka dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Proszę odesłać lub przekazać Spółce Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do konsumentów, którzy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej w momencie zawarcia Umowy i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w momencie zawarcia Umowy.
 4. Klient będący konsumentem, który podlega prawu Unii Europejskiej ma prawo skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
 1. WYJĄTKI OD PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 1. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 6. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji.
 1. Jeżeli Spółka świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów.
 1.  REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
 1. Spółka odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), z tytułu niezgodności towaru z umową za wady Towaru.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi wobec Klienta będącego przedsiębiorcą zostaje wyłączona (nie są przyjmowane zwroty Towarów zakupionych przez przedsiębiorców zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że ma ona dla tej osoby charakter zawodowy).
 3. Reklamacje należy kierować na adres: Globalsell sp. z o.o., ul. Chopina 19, 59-700, Bolesławiec, [email protected]
 4. W przypadku wystąpienia braków lub błędów w zgłoszeniu reklamacyjnym, Spółka może wezwać Klienta do uzupełnienia lub zmiany zgłoszenia reklamacyjnego w oznaczonym w wezwaniu terminie.
 5. Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Jeśli w tym terminie reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez Spółkę, to uznaje się, że reklamacja została uznana. 
 6. Wszelkie odpowiedzi lub decyzje reklamacyjne wysyłane są do Klienta za pomocą wiadomości e-mail.
 7. Spółka ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeżeli nie określono tego terminu w karcie gwarancyjnej, Spółka rozpatruje gwarancję niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia mu towaru przez konsumenta. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Wszystkie Towary oferowane w sklepie mass-zone.eu są nowe, oryginalne oraz pozbawione wad.
 8. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Spółka może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub Spółka może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Spółki. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Spółki, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową.
 9. Spółka dokonuje naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie od chwili, w której została poinformowana przez Klienta o braku zgodności z Umową, jednakże niezwłocznie po otrzymaniu Towaru od Klienta, a także bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. 
 10. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Spółka.
 11. Jeżeli Towar w dalszym ciągu jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, w przypadku gdy:
 1. spółka odmówiła doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową,
 2. spółka nie doprowadziła Towaru do zgodności z Umową,
 3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Spółka próbowała doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
 4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do naprawy lub wymiany,
 5. z zaistniałych okoliczności lub oświadczenia Spółki wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. W przypadku zwrotu kwoty na podstawie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy, Spółka zwróci kwotę tą samą metodą płatności, która została użyta przy zapłacie za Zamówienie Klienta albo uprzednio uzgodnioną metodą płatności pomiędzy Spółką a Klientem.
 2. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 3. Spółka demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt, w przypadku, gdy Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową.
 4. W przypadku odrzucenia reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać w jaki sposób chce odebrać towar na swój koszt (odbiór osobisty/wysłanie towaru do Klienta na koszt Klienta).
 5. W sytuacji zaistnienia kwestii spornych związanych z reklamacją Towarów, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, może skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 1. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Spółka odpowiada za poprawne działanie Sklepu oraz świadczenie innych usług elektronicznych, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi wobec Klienta będącego przedsiębiorcą zostaje wyłączona (nie są przyjmowane reklamacje od przedsiębiorców zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że ma ona dla tej osoby charakter zawodowy).
 3. Klient, będący konsumentem, ma prawo powiadomić mass-zone.eu o wszelkich nieprawidłowościach, przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu lub innych usługach, które świadczy Spółka drogą elektroniczną (reklamacja).
 4. Nieprawidłowości i reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub usługą Konta, lub Newsletteru, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Globalsell sp. z o.o., ul. Chopina 19, 59-700, Bolesławiec, lub mailowo na adres: [email protected].
 5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 6. W przypadku wystąpienia braków lub błędów w zgłoszeniu reklamacyjnym, Spółka może wezwać Klienta do uzupełnienia lub zmiany zgłoszenia reklamacyjnego w oznaczonym w wezwaniu terminie.
 7. Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 8. Niniejszy paragraf nie dotyczy reklamacji związanych z płatnościami za pośrednictwem dostawcy płatności. W takim przypadku reklamacje należy składać w sposób właściwy dla dostawcy płatności.
 9. W sytuacji zaistnienia kwestii spornych związanych z reklamacją Towarów, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, może skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Spółka nie odpowiada za przerwy w dostępności Sklepy z przyczyn od Spółki niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (m. in. pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne, pandemie, zamieszki).
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw innych osób przez Klienta dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Spółki, takich jak siła wyższa lub zmiana przepisów prawnych.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Klienta regulaminów lub innych przepisów odnoszących się do dostawców usług płatniczych.
 5. Jeśli Spółka poniesie koszty z winy Klienta, m. in.: nieodebranie przesyłki, niezasadna reklamacja, przesyłka zwrotna w przypadku nieuznanej reklamacji lub zwrotu Towaru, Klient niebędący konsumentem zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu uzasadnionych kosztów dla Spółki.
 1. TREŚCI UŻYTKOWNIKA SKLEPU
 1. Klient ma zakaz publikowania w Sklepie wszelkich Treści, które naruszają obowiązujące prawo, w tym regulacji aktu o usługach cyfrowych (DSA), Regulaminu lub zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
 1. propagują ideologie faszystowskie lub inne totalitarne formy rządów,
 2. podżegają do nieakceptacji i dyskryminacji różnic płciowych, seksualnych, narodowych, etnicznych, rasowych, religijnych lub ze względu na brak przynależności religijnej, lub wyrażają pochwałę dla takiej nienawiści,
 3. oczerniają lub obrażają jakąkolwiek osobę trzecią,
 4. naruszają dobra osobiste innych osób,
 5. naruszają prawa autorskie osób trzecich,
 6. zawierają wulgaryzmy lub inne treści uznawane za obraźliwe,
 7. wzywają do niebezpiecznych zachowań lub gloryfikują takie postawy,
 8. odnoszą się do kwestii technicznych związanych z działaniem Sklepu (wszelkie sprawy techniczne należy kierować na adres e-mail: [email protected]),
 9. obejmują linki bądź inne elementy uznawane za niechciane treści reklamowe (spam),
 10. odnoszą się do konkurencji Spółki, na przykład przez promocję innych sklepów internetowych,
 11. mają na celu przeprowadzanie akcji reklamowych, promocyjnych czy marketingowych (np. umieszczanie ogłoszeń, ofert sprzedaży oraz promowanie produktów, projektów),
 12. służą realizacji działań zabronionych prawnie (np. oszustwa czy wyłudzanie pieniędzy),
 13. zachęcają do agresji lub popierają agresję wobec jakichkolwiek istot żywych.
 1. Spółka zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego zatwierdzania Treści Klientów publikowanych w Sklepie.
 2. Spółka w każdym czasie może weryfikować Treści zamieszczane przez Klientów, jednakże w sposób obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
 3. Spółka ma prawo stosować zautomatyzowane mechanizmy wykrywania naruszeń w obrębie Sklepu (np. algorytm). Szczegóły działania algorytmu przedstawione zostaną Klientowi po jego uprzedniej prośbie skierowanej do Spółki.
 4. W przypadku publikacji Treści niedozwolonych, w zależności od specyfiki i wagi naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez Klienta, Spółka może podjąć decyzję o:
 1. ukryciu widoczność Treści,
 2. usunięciu Treści,
 3. zawieszeniu albo trwałemu zablokowaniu dostępu do możliwości zamieszczania recenzji, opinii lub komentarzy w Sklepie,
 4. zawieszeniu albo trwałemu zablokowaniu wirtualnego Konta Klienta,
 5. usunięciu wirtualnego Konta Klienta w Sklepie,

przy czym od każdej z wyżej wskazanych działań Klient może się odwołać do Spółki.

 1. Klient lub osoba trzecia posiada możliwość zgłoszenia Treści dla Spółki poprzez:
 1. kontakt e-mail pod adresem [...],
 2. inne dostępne metody komunikacji określone w zakładce „Kontakt” na stronie Sklepu.
 1. Wzór formularza zgłoszenia Treści znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Zgłoszenie powinno:
 1. zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail zgłaszającego, chyba że dotyczy to zgłoszenia powiązanego z przestępstwami wymienionymi w dyrektywie 2011/93/UE,
 2. określić, gdzie znajdują się Treści oraz (w miarę możliwości) dane twórcy zgłaszanych Treści,
 3. zawierać uzasadnienie (dlaczego zgłaszający uważa, że Treści są niezgodne z Regulaminem lub prawem).
 1. Spółka niezwłocznie potwierdzi odbiór zgłoszenia oraz dokona analizy Treści w ciągu 14 dni od otrzymania pełnego zgłoszenia oraz wyda decyzję dotyczącą Treści. Spółka informuje zarówno zgłaszającego, jak i twórcę Treści o decyzji.
 2. Spółka zachowuje prawo zażądania od zgłaszającego dodatkowych elementów, m.in. informacji, dokumentów, a także zmian w zgłoszeniu, w szczególności w przypadku braków w zgłoszeniu. Brak działania ze strony zgłaszającego w ciągu 30 dni skutkuje pozostawieniem zgłoszenia bez dalszej analizy.
 3. Oprócz przypadków, gdy od organów lub innych instytucji państwowych Spółka otrzyma oficjalne żądanie dotyczące Treści, do każdej decyzji związanej z Treścią Spółka przedstawia Klientowi uzasadnienie obejmujące:
 1. informację, czy decyzja wynikała z zgłoszenia innego Klienta lub osoby trzeciej, czy z inicjatywy wewnętrznych kontroli Spółki,
 2. dane zgłaszającego (o ile są potrzebne),
 3. decyzję o (podjęte działanie):
 • ukryciu widoczność Treści,
 • usunięciu Treści,
 • zawieszeniu albo trwałemu zablokowaniu dostępu do możliwości zamieszczania recenzji, opinii lub komentarzy w Sklepie,
 • zawieszeniu albo trwałemu zablokowaniu wirtualnego Konta Klienta,
 • usunięciu wirtualnego Konta Klienta w Sklepie,
 1. podstawę prawną decyzji,
 2. przyczyny decyzji,
 3. informację, czy decyzja była wydana przez zespół Sklepu czy przy użyciu narzędzi weryfikujących,
 4. informację o możliwości odwołania się od decyzji.
 1. Autor Treści (np. Klient) ma prawo do odwołania od decyzji dotyczącej zgłoszonej Treści. Odwołanie można złożyć listownie na adres siedziby Spółki lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].
 2. W odwołaniu od decyzji dotyczącej zgłoszonej Treści należy podać dane i informacje takie jak: imię i nazwisko (nazwę firmy), adres, uzasadnienie odwołania od decyzji Spółki dotyczącej określonej Treści.
 3. Po otrzymaniu odwołania, Spółka potwierdza jego przyjęcie za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na podany adres kontaktowy. Spółka niezwłocznie potwierdzi odbiór odwołania oraz dokona analizy Treści w ciągu 14 dni od otrzymania pełnego zgłoszenia oraz wyda decyzję o pozostawieniu Treści w Sklepie, jej usunięciu albo ukryciu widoczności lub czasowej albo trwałej blokady wirtualnego Konta osoby zgłaszanej.
 4. Jeżeli Spółka poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia czynu zabronionego prawem przez Klienta lub zostanie zobowiązana przez instytucje państwowe, służby lub organy władzy publicznej do przekazania danych dotyczących Klienta, Spółka zachowuje prawo do powiadomienia lub przekazania danych Klienta odpowiednim instytucjom, służbom lub organom władzy publicznej.
 5. W przypadku, gdy Spółka: 
 1. nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnych Treściach Klienta lub
 2. po uzyskaniu takiej wiedzy lub wiadomości podejmie niezwłoczne działania w celu usunięcia lub ukrycia widoczności Treści niezgodnych z prawem, w szczególności aktem o usługach cyfrowych,

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczone w Sklepie.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. W celu prawidłowego świadczenia wszelkich usług przez Spółkę oraz zabezpieczenia prawnego interesu uprawnionych podmiotów, Spółka gromadzi i przetwarza niektóre dane osobowe o Klientach.
 2. Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności dostępną na Sklepie.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Spółka oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Klientów i przetwarza je zgodnie z RODO i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, na co Klient wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin. 
 4. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://mass-zone.eu/polityka-prywatnosci-pm-17.html.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku wystąpienia sporu między Spółką a Klientem, będącym konsumentem, strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporu polubownie, jednakże konsument zachowuje prawo do rozstrzygnięcia sporu za pośrednictwem sądu powszechnego, właściwego według postanowień przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.).
 2. W przypadku wystąpienia sporu między Spółką a Klientem niebędącym konsumentem, Klient zobowiązany jest do podjęcia próby rozwiązania sporu drogą polubowną, w szczególności w drodze negocjacji, a w przypadku braku rozwiązania sporu w ciągu 30 dni, właściwy do rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Spółki.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Spółka będzie informować Klientów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sklepu, a w przypadku Klientów, którzy złożyli i opłacili Zamówienie, zapisanych do Newsletteru lub posiadających aktywne Konto Klienta – również w formie wiadomości e-mail.
 4. Spółka jest zobowiązana do powiadomienia o planowanej zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu w Sklepie na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 5. Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Spółkę z powodu zmian w przepisach prawnych, nakazu odpowiednich instytucji państwowych, zmian redakcyjnych cenowych lub w zakresie oferowanych towarów lub usług, modyfikacji w sposobie świadczenia Usług przez Spółkę i inne osoby trzecie świadczące usługi związane z działalnością i celem Sklepu.
 6. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w poprzednim ustępie Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.
 7. Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem poprzedniego ustępu.
 8. W przypadku zmiany istotnych postanowień Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę, w szczególności usługi: Konta Klienta, Newsletter.
 9. Zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klienta, co w szczególności oznacza, iż Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim ochrona zapewniana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostanie cofnięta.
 11. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ustawowej ochrony konsumentów, przyznanych na podstawie prawa właściwego dla konsumenta.
 1. W sytuacji zaistnienia kwestii spornych, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, może skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Najnowsze Wpisy

Czego dzisiaj szukasz?

Włącz Powiadomienia Sms

© 2023 mass-zone.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone
sklepy internetowe: Sklepy Internetowe - Interium.com.pl
testgoogle